top of page

REGULAMIN STREFY KLIENTA AGENTBOX 

§ 1 

Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: 

  1. Administrator Danych - zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenie RODO oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; 

  2. Klient – podmiot, który zawarł z INSUNIFIED.COM umowę na korzystanie z systemu AgentBox; 

  3. Operator/INSUNIFIED.COM – spółka działająca pod firmą INSUNIFIED.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ulicy Dominikańskiej 9, udostępniająca  narzędzie  Strefa  Klienta  AgentBox,  w  ramach  umowy  zawartej z podmiotem korzystającym z systemu AgentBox; 

  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Strefy Klienta AgentBox; 

  5. Konto – oznacza Konto, które przysługuje Użytkownikowi na skutek dokonanej rejestracji, oznaczone indywidualnym loginem i hasłem ustalonym przez Użytkownika, w którym gromadzone są dane wprowadzane przez Klienta; 

  6. Login – adres poczty elektronicznej udostępniony przez Użytkownika podczas zawierania umowy ubezpieczenia; 

  7. Hasło – ciąg znaków przypisany do Użytkownika, zawierający od 8 do 20 znaków, w tym musi zawierać następujące znaki (co najmniej 3): mała litera, wielka litera, cyfra, znak specjalny, hasło nie może zawierać spacji; 

  8. Strefa Klienta AgentBox – usługa Strefy Klienta AgentBox udostępniona przez Operatora w związku z zawartą odrębną Umową na korzystanie z systemu AgentBox pomiędzy INSUNIFIED.COM a Klientem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

  9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin; 

  10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20196 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Strefy Klienta AgentBox udostępnionej przez Operatora. 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie www.agentbox.pl oraz w siedzibie Operatora.

3. Strefa Klienta AgentBox przeznaczona jest dla Użytkowników posiadających polisy w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, zawarte przy wykorzystaniu systemu AgentBox.

4. Właścicielem systemu AgentBox wraz ze Strefą Klienta AgentBox jest Operator.

5. Usługi świadczone przez Operatora dostępne są przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Strefa Klienta

1. Dostęp do Strefy Klienta jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

2. W celu korzystania z usług Strefy Klienta konieczne jest posiadanie aktywnego konta, zakładanego automatycznie przy zawarciu Umowy ubezpieczenia.

3. Aktywacja konta w Strefie Klienta następuje poprzez wciśnięcie przycisku „Aktywuj” dostępnego w e-mailu aktywacyjnym przesłanym na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Użytkownika oraz po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika poprzez wpisanie numeru PESEL Użytkownika.

4. Po weryfikacji Użytkownik widzi adres poczty elektronicznej udostępniony przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz jest proszony o ustawienie indywidualnego hasła.

5. Hasło musi zawierać od 8 do 20 znaków, w tym musi zawierać następujące znaki (co najmniej 3): mała litera, wielka litera, cyfra, znak specjalny. Hasło nie może zawierać spacji.

6. Po ustanowieniu poprawnego hasła Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do Konta w Strefie Klienta AgentBox.

7. W Strefie Klienta, po zalogowaniu, Użytkownik ma dostęp do informacji o polisach i dokumentów polisowych, które zostały wystawione na jego dane i wprowadzone przez Klienta do systemu AgentBox.

8. W przypadku braku aktywacji konta w ciągu 30 dni od założenia Konta oraz otrzymania linka aktywacyjnego na podany przez Użytkownika adres e-mail, Konto zostanie usunięte.

9. W przypadku wystawienia kilku polis za pośrednictwem systemu AgentBox, Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Strefie Klienta AgentBox. Na jeden adres e-mail może zostać zarejestrowane tylko jedno konto w Strefie Klienta AgentBox.

10. Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować ze Strefy Klienta AgentBox. W tym celu należy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@agentbox.pl z informacją o zakończeniu korzystania ze Strefy Klienta AgentBox.

11. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika mogą być wysyłane informacje o charakterze technicznym, niebędące informacjami handlowymi.

12. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła do Strefy Klienta osobom trzecim.

13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność oraz ryzyko związane z ewentualnym nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Strefy Klienta powstałym z winy lub niedbalstwa Użytkownika.

§ 4

Wymagania techniczne Strefy Klienta

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strefy Klienta AgentBox urządzenia Użytkownika powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) dostęp do sieci Internet;

b) zainstalowana jedna z następujących przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox;

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 pikseli.

2. W celu prawidłowego korzystania ze Strefy Klienta AgentBox urządzenia mobilne Użytkownika powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) dostęp do sieci Internet;

b) zainstalowana przeglądarka Chrome Mobile w najnowszej wersji;

c) zainstalowany jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 6.0 lub nowszej, IOS w wersji 10.0 lub nowszej.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Przy rejestracji Użytkownik podaje swoje prawdziwe dane osobowe.

2. INSUNIFIED.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ulicy Dominikańskiej 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000750198, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9562339122, REGON 381378447 jest odpowiednio podmiotem przetwarzającym lub podprzetwarzającym. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy powierzenia bądź umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Klientem.

3. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, każdorazowo na podstawie zawartej umowy powierzenia lub umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Klientem.

4. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Kontakt z osobą nadzorującą działanie Strefy Klienta AgentBox jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@agentbox.pl.

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, z którym zawarł umowę w ramach jakiej udostępnił swoje dane osobowe.

§ 6

Prawa autorskie

1. Prawa autorskie do materiałów udostępnianych na stronie tj. zdjęć, grafik, opisów, logotypów należą do Operatora.

2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów zamieszczonych na podstronie Strefy Klienta AgentBox, określonych w ustępie 1, bez zgody Operatora.

§ 7

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych ponosi Użytkownik.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność także za czynności osób trzecich, które za jego pośrednictwem bądź z jego winy otrzymały dostęp do konta oraz zgromadzonych danych osobowych.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie poprawności, rzetelności i legalności zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób, wobec których nie jest Administratorem. Administrator Danych zobowiązany jest we własnym zakresie do pobierania oraz ewidencjonowania zgód na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Operator nie odpowiada za utratę zysków ani jakiekolwiek szkody, wobec Użytkowników, jakie ponieśli w związku z wykonywaniem swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umowy.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, modyfikację lub zniszczenie danych osobowych osób trzecich, wprowadzonych przez Klienta, które są wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia po stronie Klienta.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Strefy Klienta AgentBox spowodowane nienależytym wykonaniem umowy operatorów telekomunikacyjnych, z którym Użytkownik zawarł osobne umowy na świadczenie usług oraz za przerwy w działaniu sieci Internet

§ 8

Przerwy techniczne

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy technicznej w dostępie do Strefy Klienta AgentBox w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, ulepszenia dostępnych funkcjonalności lub wprowadzenia nowych usług.

2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i w jak najmniejszy sposób utrudniały dostęp do Strefy Klienta AgentBox.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Operator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Operator zamieści nową treść Regulaminu w Strefie Klienta AgentBox. Użytkownik przed kolejnym zalogowaniem się będzie miał możliwość zapoznania się z nową treścią Regulaminu, a dalsze korzystanie ze Strefy Klienta będzie równoznaczne z jego akceptację.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 24.10.2022 roku.

4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wersje archiwalne są dostępne w siedzibie Operatora oraz na stronie www.agentbox.pl

bottom of page